Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Zarząd Fundacji Nauka Polska

 

dr Joanna Gruba

Prezes Fundacji Nauka Polska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2001 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią logopedyczną oraz rozwojem psychoruchowym dzieci. Społecznie od wielu lat prowadzi działalność publikacyjną na stronie www.habilitacja.eu dotyczącą nieprawidłowości na uczelniach. 

 

 

dr Anna Chudzińska-Parkosadze

Wiceprezes Fundacji Nauka Polska

Doktor nauk humanistycznych, dyscyplina – literaturoznawstwo, specjalizacja – literatura rosyjska. Były adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia doktoranckie 2001-2005, na stanowisku adiunkta 2006-2017 (styczeń)). Badania naukowe i zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, twórczość Antona Czechowa, Leonida Andriejewa, Andrieja Płatonowa, Michaiła Bułhakowa; specyfika gatunkowa dzieła mistycznego, gnostyczne i gnostyckie motywy w literaturze.

 

 

dr hab. Edward Rówiński

Sekretarz Fundacji Nauka Polska

Doktor habilitowany nauk technicznych – dyscyplina inżynieria materiałowa (2013). Pracuje w Instytucie Nauki o Materiałach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii powierzchni i przejść fazowych w aspekcie  mechaniki kwantowej  oraz zajmuje się zagadnieniami fotowoltaiki i komputerów kwantowych. Do najważniejszych Jego osiągnięć naukowych należy podanie metodologii i podstaw teoretycznych  do identyfikacji  pików pochodzących  od wzbudzeń plazmonowych.

 

Rada Fundacji Nauka Polska

 

dr Monika Mularska-Kucharek

Przewodnicząca Rady Fundacji Nauka Polska

Doktor nauk społecznych – dyscyplina socjologia. Zainteresowania badawcze dr Mularskiej–Kucharek obejmują jakość życia, zaufanie społeczne, kapitał społeczny, przedsiębiorczość, społeczne mechanizmy rozwoju zbiorowości terytorialnych. Równolegle do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzi aktywną działalność popularyzującą naukę oraz inicjatywy na rzecz łączenia sfery naukowej z praktyką gospodarczą.

 

dr Barbara Bis

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Nauka Polska

Doktor nauk przyrodniczych w zakresie biologii. W okresie 1998-2006 była stypendystką dwóch programów unijnych: stypendium badawczo-szkoleniowego The Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships (MSCA-IF), zrealizowanego w Université de Lorraine (Francja) oraz projektu naukowo-dydaktycznego TEMPUS: The Individual Mobility Grant, wykonanego w Université Claude Bernard - Lyon I (Francja) i w Wageningen University (Holandia). W okresie 1990-2011 uczestniczyła w realizacji szesnastu międzynarodowych projektów badawczych, w siedmiu projektach była koordynatorem badań wykonywanych przez  stronę polską. Jednocześnie, w tym okresie brała aktywny udział w realizacji piętnastu krajowych projektów, w ośmiu z nich była kierownikiem badań. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym: w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (12), monografii (7), rozdziałów w monografii (41), prac przeglądowych, recenzji, tłumaczeń (10) oraz prac wdrożeniowych i ekspertyz (https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Bis). Od roku 2000 ściśle współpracuje z zespołami doradczymi krajowych instytucji naukowych, w tym m.in: Komitetem Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk (2000-2010), Ministerstwem Środowiska i  Dyrekcją RZGW w Warszawie (2006-2013) oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (2003-2016). Od 2005 roku współpracuje także z zespołami eksperckimi Komisji Europejskiej, bezpośrednio związanymi z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Europie (np. ECOSTAT: Geographical Intercalibration Groups GIGs). Jest współautorką krajowego systemu oceny stanu ekologicznego i klasyfikacji rzek Polski, na podstawie makrobezkręgowców wodnych, który Decyzją Komisji Europejskiej: nr 2013/480/UE z dnia 20 września 2013r oraz nr 2018/229 z dnia 12 lutego 2018 r. roku -  został wdrożony do systemu oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego rzek europejskich.

5.png9.png2.png6.png2.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813