Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

STATUT FUNDACJI NAUKA POLSKA

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja nosi nazwę Nauka Polska (zwana dalej: „Fundacją”) i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2017 roku (REP. A NR 14807/2017 Kancelaria Notarialna Notariusz Wojciech Walasek Notariusz Rafał Michalski s.c.) z woli fundatorów indywidualnych – Joanny Gruby i Anny Chudzińskiej-Parkosadze.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
 5. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
 6. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice w województwie śląskim.
 7. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 8. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 10. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

II. Cele Fundacji

 1. Działalność naukowa, badawcza, kulturalna i oświatowa/edukacyjna.
 2. Działalność prospołeczna na rzecz jawności w postępowaniach administracyjnych w nauce oraz innych organach administracji państwowej.
 3. Doradztwo prawne.
 4. Pomoc osobom mobbingowanym oraz pokrzywdzonym pracującym na wyższych uczelniach i w sferze nauki.
 5. Działalność na rzecz nauki, kultury i edukacji.
 6. Działalność wydawnicza.
 7. Działalność szkoleniowa (organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i seminariów).
 8. Realizacja projektów i grantów krajowych i zagranicznych.
 9. Organizowanie kongresów i konferencji naukowych.
 10. Pomoc w realizacji zamierzeń naukowych i artystycznych.
 11. Działalność popularyzatorska i kulturalna.
 12. Działalność edukacyjna (szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata, wychowanie).
 13. Tworzenie i wspieranie placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (umożliwienie uzupełnienia wiedzy, umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych), schronisk młodzieżowych (umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie wypoczynku), placówek artystycznych (umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych), poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli.
 14. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, wzmacniania demokracji, wspierania równouprawnienia.
 15. Organizowanie wypoczynku i zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży).
 16. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 17. Organizowanie koncertów, konkursów, festiwali, wydarzeń kulturalnych, wernisaży, wystaw artystycznych, wystawiania spektakli teatralnych.
 18. Promowanie dzieł sztuki i kultury, osiągnięć naukowych.
 19. Działalność charytatywna.
 20. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.
 21. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 22. Działalność legislacyjna i lobbingowa.
 23. Turystyka i krajoznawstwo.
 24. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 25. Wspomaganie rozwoju demokracji.
 26. Finansowanie działalności statutowej.
 27. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 28. Współpraca z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi.
 29. Działalność na rzecz integracji europejskiej.
 30. Wspieranie i współpraca z Polonią i Polakami za granicą.
 31. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 32. Opieka nad zabytkami.

III. Formy realizacji celów statutowych

 1. Cele Fundacji realizowane są poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, działalność gospodarczą.
 2. Fundacja promuje i organizuje wolontariat.
 3. Fundacja zbiera środki finansowe na realizację swoich celów statutowych poprzez organizowanie aukcji i akcji charytatywnych.
 4. Fundacja zdobywa środki poprzez uzyskiwanie środków z projektów i grantów.
 5. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 • gromadzenie środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy,
 • organizowanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • badanie i opiniowanie projektów ustaw,
 • fundowanie stypendiów, grantów oraz nagród naukowych jak również organizowanie kwerend bibliotecznych,
 • utrzymywanie międzynarodowej współpracy naukowej ze swoimi odpowiednikami w innych krajach,
 • zakup materiałów i sprzętu, przyborów i narzędzi dla wytypowanych jednostek naukowo-dydaktycznych lub osób fizycznych będących twórcami, nauczycielami, opiekunami lub naukowcami,
 • zabieranie głosu w debacie na poziomie krajowym, wspólnotowym (UE) oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju nauki, edukacji, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, kultury,
 • prowadzenie bibliotek książek i czasopism krajowych i zagranicznych,
 • w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi Fundacja może powodować wszczęcie postępowań i reprezentować jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępować do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmować inne działania prawne,
 • opracowywanie i wdrażanie autorskich programów edukacyjno-szkoleniowych.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • działalności wydawniczej 58.11.Z, 58.14.Z, 19.Z, 59.20.Z, 63.99.Z,
 • działalności naukowej i badawczej - 72.11.Z, 72.19.Z, 72.20.Z, 90.Z,
 • organizowania szkoleń, kursów, seminariów, konferencji oraz innych imprez naukowych, edukacyjnych lub popularyzatorskich – 72.20.Z, 74.90.Z,
 • działalności związanej z kulturą, rekreacją oraz działalności na rzecz społeczeństwa - 84.12.Z,
 • zakładania szkół i innych placówek naukowych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz kulturalnych 10.Z, 85.31.B, 85.31.C, 85.42.A, 85.42.B, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 88.91.Z, 88.99.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z,
 • organizowania wyjazdów turystycznych i krajoznawczych oraz wypoczynku 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C,
 • organizowania zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B

7. Fundacja nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywać lub wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie majątku wynika bezpośrednio z celów statutowych Fundacji,
 • korzystać ze zwrotnych mechanizmów finansowania działalności, np. kredytów, pożyczek i innych.

 IV. Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
 2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji. Fundatorzy mogą być również członkami Rady Fundacji. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady Fundacji.
 3. Fundatorom przysługuje prawo weta. W sytuacji, gdy jeden z fundatorów zgłosi prawo weta głosowanie staje się nieważne.
 4. Nie można organizować głosowań Zarządu pod nieobecność fundatorów. W sytuacji, gdy fundator nie może dotrzeć na miejsce spotkania można wykorzystać środki audiowizualne do przeprowadzenia wideokonferencji.
 5. Spotkania Zarządu odbywają się przy obecności fundatorów także w sytuacji, gdy fundatorzy nie wchodzą w skład Zarządu Fundacji.

V. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd jest naczelnym organem Fundacji, który kieruje jej działalnością.
 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.
 3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu; przysługuje im wtedy podwójny głos w głosowaniach (jako Fundatora i jako członka Zarządu), jak również prawo weta zgodnie z rozdziałem 2, punktem 3 i 4.
 4. Członków Zarządu wybierają Fundatorzy.
 5. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, poprzez co najmniej dwóch członków Zarządu.
 6. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz mają wyłączny dostęp do rachunków bankowych Fundacji i mogą dokonywać operacji finansowych.
 7. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji.
 8. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i wyznacza jej strategiczne cele, zadania oraz plany działalności.
 9. Zarząd uchwala, zatwierdza i realizuje akty wewnętrzne Fundacji.
 10. Zarząd przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.
 11. Zarząd decyduje o zatrudnieniu, zasadach wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia oraz nagród czy odznak dla pracowników Fundacji oraz osób fizycznych.
 12. Umowę o pracę lub inną umowę o zatrudnieniu członka zarządu może podpisać inny członek zarządu lub fundator.
 13. Zarząd tworzy oraz znosi jednostki organizacyjne Fundacji.
 14. Zarząd może dokonać zmian w statucie Fundacji, zmian celów Fundacji i likwidacji Fundacji po uzyskaniu akceptacji Rady i fundatorów.
 15. Zarząd sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji, roczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 16. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji.
 17. Zarząd posiedzenia Zarządu odbywają nie rzadziej niż dwa razy w roku i mogą się odbywać za pośrednictwem środków elektronicznych (wideokonferencji, czy telekonferencji).
 18. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu oraz fundatorów.
 19. Zarząd może zapraszać na swoje zebrania osoby doradców, ekspertów czy gości, z którymi Fundacja współpracuje lub zamierza współpracować w przyszłości; przy czym osoby te nie mają prawa głosu w głosowaniach nad uchwałami Fundacji.
 20. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz utraty praw publicznych, rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Zarządu, lub w przypadku jego odwołania przez resztę członków Zarządu lub fundatorów.
 21. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
 22. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu oraz członka Rady Fundacji.
 23. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 24. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 25. Zarząd Fundacji może powołać i odwołać dodatkowe organy doradcze Fundacji: Radę Programową, czy Radę Honorową lub inne oraz oddzielną uchwałą ustalić ich sposób powoływania, odwoływania i działania.

 VI. Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym, który składa się od 3 do 10 członków.

2. Członków Rady powołuje Zarząd oraz fundatorzy.

3. Powołanie na członka Rady dokonuje się poprzez głosowanie zarządu zwykłą większością głosów.

4. Rada jest powoływana na czteroletnią kadencję. Członkowie Rady mogą być wybrani na następne kadencje.

5. W czasie trwania kadencji można odwołać członka Rady lub sam członek może zrezygnować z uczestnictwa w Radzie na swoją pisemną prośbę.

6. Członka Rady może odwołać Zarząd, gdy członek nie uczestniczy w pracach Rady Fundacji lub szkodzi interesom lub wizerunkowi Fundacji.

7. W czasie trwania kadencji Rady Zarząd może powoływać nowych członków Rady.

8. Nie można łączyć funkcji członka Rady oraz członka Zarządu.

9. Do obowiązków Rady należy:

 • dokonywanie zmian w statucie Fundacji, po uprzedniej akceptacji proponowanych zmian przez Zarząd oraz fundatorów,
 • wyrażanie opinii,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 • uchwalenie regulaminu Rady Fundacji, który jest zatwierdzany przez Zarząd Fundacji.

10. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

12. Zaproszenia na posiedzenia Rady wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej.

13. Posiedzenia Rady odbywają się z udziałem przynajmniej jednego członka Zarządu Fundacji.

14. Przebieg posiedzenia Rady spisywany jest w postaci protokołu.

15. Podejmowanie uchwał przez Radę:

 • uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy członków Rady,
 • głosowanie nad uchwałami może odbywać się przy obecności członków lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
 • aby zatwierdzić uchwałę potrzebna jest zwykłą większością głosów.

16. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku utraty przez członka Rady pełnej zdolności do czynności prawnych oraz utraty praw publicznych, rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady, lub w przypadku jego odwołania przez resztę członków Rady lub fundatorów Fundacji.

 VII. Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony odpowiednio przez Fundatorów: Joannę Grubę i Annę Chudzińską-Parkosadze jak również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. Na działalność gospodarczą Fundacja przeznacza 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), a na działalność statutową 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 • środków finansowych przekazanych przez Fundatorów, osoby trzecie fizyczne oraz prawne,
 • subwencji osób prawnych,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • grantów i projektów, środków z programów i organizacji międzynarodowych,
 • dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
 • działalności gospodarczej,
 • funduszy Unii Europejskiej,
 • dotacji budżetowych,
 • funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
 • dywidend i zysków z akcji i udziałów.

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

6. Fundacja może gromadzić fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych.

7. Fundacja może posiadać rachunki bankowe oraz majątek w Polsce i za granicą zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

VIII. Zmiany statutu Fundacji

 1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień.
 2. Zmiany statutu uchwala Zarząd Fundacji, fundatorzy oraz Rada Fundacji.

 IX. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują fundatorzy Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmują fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

5.png9.png2.png6.png2.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813