Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności


04.09.2018 r.

Quo vadis ministrze Gowin? Część 3.
Otwarte konkursy akademickie

Wstęp

W poprzednich częściach cyklu artykułów pt. Quo vadis ministrze Gowin? przedstawialiśmy problemy związane z (1) nierzetelnymi recenzjami w postępowaniach habilitacyjnych oraz  (2) brakiem prawidłowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych. Są to najistotniejsze przyczyny zapaści polskiej nauki, gdyż awans naukowy na polskich uczelniach znacznie częściej zależy od uznaniowej oceny dorobku naukowego i tzw. „koleżeńskich” recenzji a nie jest wyłącznie obiektywną i wymierną oceną całościowego dorobku merytorycznego naukowca (naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego)

Kolejną ważną kwestią powodującą stałe obniżanie się poziomu polskiej nauki jest ograniczanie do niej dostępu osobom młodym, ambitnym i zaangażowanym. Problemem są zatem „otwarte” konkursy na wolne stanowiska akademickie.

Pisząc o konkursach, już we wstępie warto przytoczyć definicję tego słowa, które według Współczesnego słownika języka polskiego oznacza proces „której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie[1].

 


20.08.2018 r.

Habilitacja – stopień naukowy czy oszustwo komunistyczne

Wzorcowym sposobem recenzowania w czasopismach zagranicznych i krajowych jest metoda typu double-blind review. Zastosowanie tej uczciwej i obiektywnej metody opartej na podwójnych lub potrójnych „ślepych” recenzjach w przypadku postępowania habilitacyjnego jest bardzo trudne. A w dobie komputerów jest wręcz niemożliwe. Obecne większość recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych to recenzje grzecznościowe/zamawiane. Recenzje pisane na zamówienie charakteryzują się niską jakością i wykazują dwa rodzaje błędów. Błąd pierwszego rodzaju polega na niewskazywaniu błędów w pracy habilitacyjnej Błąd drugiego rodzaju polega na nadmiernym gloryfikowaniu bardzo słabych  osiągnięć habilitanta. Recenzje takie są niemoralne oraz wprowadzają zjawiska patologiczne w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego.

Pomimo licznych głosów ze środowiska naukowego dotyczących nierzetelnych recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia Ministerstwo wycofało się z anonimowych/ślepych recenzentów w przyjętej przez Sejm Ustawie 2.0.

 


26.07.2018 r.

Komentarz do wywiadu z prof. Bogusławem Śliwerskim
Docenci wzajemnej adoracji

 

W dwudziestym szóstym numerze tygodnika „Polityka” ukazał się wywiad z prof. dr. hab. Bogusławem Śliwerskim pt. Docenci wzajemnej adoracji. Cały artykuł w wersji elektronicznej można przeczytać pod adresem: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1753478,1,prof-dr-hab-boguslaw-sliwerski-o-wypaczeniach-w-szkolnictwie-wyzszym.read.

Już sam tytuł artykułu wskazuje, że dotyczyć on będzie ulubionego tematu pana profesora, czyli habilitacji (czy słowackich stopni docenta) uzyskanych przez polskich naukowców na Słowacji. I faktycznie, część artykułu poświęcona jest właśnie temu zagadnieniu. Pozostała część dotyczy jednak spraw ogólnouczelnianych. Profesor Śliwerski udzielił wywiadu jako członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, czyli instytucji państwowej, która powinna stać na straży rozwoju kadry naukowej, przy zachowaniu najwyższych standardów merytorycznych i prawnych. W związku z powyższym, powinien on brać szczególną odpowiedzialność za wypowiedziane przez siebie słowa.

Niestety w wypowiedziach profesora Śliwerskiego dostrzec można wiele nieścisłości, przekłamań, czy wręcz nieznajomości prawa. Dlatego postanowiliśmy ustosunkować się do wypowiedzi profesora Śliwerskiego.


18.05.2018 r.

To należy przeczytać!

Niezwykle ważny artykuł profesora Wojciecha Polaka opublikowany na stronie wPolityce.pl . Jest to syntetyczna i wnikliwa analiza błędów i niebezpieczeństw, jakie stwarza projekt Ustawy 2.0. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to tekst ten można czytać jak przepowiednię. Artykuł ten demaskuje główne propagandowe manipulacje ministra Gowina.

„TYLKO U NAS. Prof. Polak: Wyższe uczelnie nad przepaścią. Reforma szkolnictwa ministra Gowina wzbudza przerażenie środowisk naukowych”

https://wpolityce.pl/polityka/394502-tylko-u-nas-prof-polak-wyzsze-uczelnie-nad-przepascia-reforma-szkolnictwa-ministra-gowina-wzbudza-przerazenie-srodowisk-naukowych (17.05.2018 r.)


17.05.2018 r.

Quo vadis ministrze Gowin? Część 2.

Kryteria oceny osiągnięć naukowych.

Wstęp

W części 1 cyklu artykułów Quo vadis ministrze Gowin? przedstawiono problemy związane z nierzetelnymi recenzjami w postępowaniach habilitacyjnych, które wydają się być najważniejszym problemem hamującym rozwój nauki polskiej. Nierzetelne recenzje oraz związana z nimi odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego powoduje, że ze świata nauki eliminowane są bardzo często osoby wybitne o wysokim potencjale intelektualnym. A recenzje koleżeńskie lub recenzje pisane przez recenzentów nieposiadających odpowiednich kwalifikacji oraz kompetencji nie są rzadkością w świecie akademickim.

4.png9.png5.png6.png5.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813