Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności

 


Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiety postaramy się rozpowszechnić w środowisku akademickim oraz mediach. Uzyskane wyniki mogą być również podstawą do podjęcia dialogu z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zmian na uczelniach.

Ankieta „Mobbing na uczelniach” będzie dostępna od 15 marca do 10 kwietnia 2019 r.

W imieniu organizatorów
dr Joanna Gruba

 

Habilitacja – zobacz wyniki

 

Mobbing na uczelniach – wypełnij ankietę


30.01.2019 r.

Nasz komentarz w dyskusji:
prof. dr hab. Andrzej Nowak, List otwarty do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wolności polskiej humanistyki  Publikacja: 23.12.2018

https://www.rp.pl/Kultura/181229744-List-otwarty-do-prezesa-Jaroslawa-Kaczynskiego-w-sprawie-wolnosci-polskiej-humanistyki.html

odpowiedź ministra Jarosława Gowina:
dr Jarosław Gowin, Uwolnić polską naukę od makulatury Publikacja: 01.01.2019

https://www.rp.pl/Opinie/181239902-Uwolnic-polska-nauke-od-makulatury.html

Profesor Andrzej Nowak contra minister Jarosław Gowin.
Z dyskusji o polskiej humanistyce

Spór pomiędzy profesorem Andrzejem Nowakiem a przedstawicielami polskiego rządu (list otwarty adresowany był do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a odpowiedział na niego minister Jarosław Gowin), mimo iż dotyczy polskiej humanistyki, to tak naprawdę odnosi się do całego systemu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Przysłowiową kością niezgody stał się nowy wykaz czasopism i wydawnictw reglamentowanych przez państwo. Profesor Nowak apeluje o to, aby nie tłamsić wolności polskiej humanistyki, na co minister Gowin odpowiada mu, że ta wolność nie może oznaczać produkowania „publikacji pseudonaukowych”. Przy czym z lektury artykułu ministra Gowina wynika, że naukowość oznacza dla niego przestrzeganie kodeksu etycznego, na straży którego stać ma „grono wybitnych uczonych”.


04.09.2018 r.

Quo vadis ministrze Gowin? Część 3.
Otwarte konkursy akademickie

Wstęp

W poprzednich częściach cyklu artykułów pt. Quo vadis ministrze Gowin? przedstawialiśmy problemy związane z (1) nierzetelnymi recenzjami w postępowaniach habilitacyjnych oraz  (2) brakiem prawidłowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych. Są to najistotniejsze przyczyny zapaści polskiej nauki, gdyż awans naukowy na polskich uczelniach znacznie częściej zależy od uznaniowej oceny dorobku naukowego i tzw. „koleżeńskich” recenzji a nie jest wyłącznie obiektywną i wymierną oceną całościowego dorobku merytorycznego naukowca (naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego)

Kolejną ważną kwestią powodującą stałe obniżanie się poziomu polskiej nauki jest ograniczanie do niej dostępu osobom młodym, ambitnym i zaangażowanym. Problemem są zatem „otwarte” konkursy na wolne stanowiska akademickie.

Pisząc o konkursach, już we wstępie warto przytoczyć definicję tego słowa, które według Współczesnego słownika języka polskiego oznacza proces „której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie[1].

 


20.08.2018 r.

Habilitacja – stopień naukowy czy oszustwo komunistyczne

Wzorcowym sposobem recenzowania w czasopismach zagranicznych i krajowych jest metoda typu double-blind review. Zastosowanie tej uczciwej i obiektywnej metody opartej na podwójnych lub potrójnych „ślepych” recenzjach w przypadku postępowania habilitacyjnego jest bardzo trudne. A w dobie komputerów jest wręcz niemożliwe. Obecne większość recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych to recenzje grzecznościowe/zamawiane. Recenzje pisane na zamówienie charakteryzują się niską jakością i wykazują dwa rodzaje błędów. Błąd pierwszego rodzaju polega na niewskazywaniu błędów w pracy habilitacyjnej Błąd drugiego rodzaju polega na nadmiernym gloryfikowaniu bardzo słabych  osiągnięć habilitanta. Recenzje takie są niemoralne oraz wprowadzają zjawiska patologiczne w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego.

Pomimo licznych głosów ze środowiska naukowego dotyczących nierzetelnych recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia Ministerstwo wycofało się z anonimowych/ślepych recenzentów w przyjętej przez Sejm Ustawie 2.0.

 


26.07.2018 r.

Komentarz do wywiadu z prof. Bogusławem Śliwerskim
Docenci wzajemnej adoracji

 

W dwudziestym szóstym numerze tygodnika „Polityka” ukazał się wywiad z prof. dr. hab. Bogusławem Śliwerskim pt. Docenci wzajemnej adoracji. Cały artykuł w wersji elektronicznej można przeczytać pod adresem: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1753478,1,prof-dr-hab-boguslaw-sliwerski-o-wypaczeniach-w-szkolnictwie-wyzszym.read.

Już sam tytuł artykułu wskazuje, że dotyczyć on będzie ulubionego tematu pana profesora, czyli habilitacji (czy słowackich stopni docenta) uzyskanych przez polskich naukowców na Słowacji. I faktycznie, część artykułu poświęcona jest właśnie temu zagadnieniu. Pozostała część dotyczy jednak spraw ogólnouczelnianych. Profesor Śliwerski udzielił wywiadu jako członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, czyli instytucji państwowej, która powinna stać na straży rozwoju kadry naukowej, przy zachowaniu najwyższych standardów merytorycznych i prawnych. W związku z powyższym, powinien on brać szczególną odpowiedzialność za wypowiedziane przez siebie słowa.

Niestety w wypowiedziach profesora Śliwerskiego dostrzec można wiele nieścisłości, przekłamań, czy wręcz nieznajomości prawa. Dlatego postanowiliśmy ustosunkować się do wypowiedzi profesora Śliwerskiego.

5.png4.png9.png5.png8.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813